2081 – wystawa Agi Szuścik

Wyobraź sobie powierzchnię Księżyca. Tak, tę, którą znasz z telewizji i książek. A teraz postaw na niej osiedle. Zwizualizuj sobie gigantyczną drukarkę 3D, która z materiałów dostępnych na miejscu drukuje budynki mieszkalne. Brzmi jak bajeczka? Na Uniwersytecie Kalifornijskim w tym momencie, w roku 2018, opracowuje się takie rozwiązanie. Co będzie w roku 2081? Jak nowoczesne technologie wpływać będą na naszą codzienność? Jaki kształt przybierze człowieczeństwo? Na pytania te śmiało odpowiada projekt fotograficzno-filmowy „2081” autorstwa Agi Szuścik. Wystawa, będąca pracą doktorską Agi na Łódzkiej Filmówce, odbywa się w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

Projekt „2081” to wizja świata, który zastaniemy za 63 lata. Scenkom przedstawionym na piętnastu fotografiach daleko jednak do odrealnionej, hiperbolicznej wizji rodem z odważnego science-fiction. Każdy obraz jest futurologiczną kreacją, opartą na wnikliwym opracowaniu naukowym. Pod pretekstem bardziej lub mniej istotnych sytuacji z życia rodzinnego i zawodowego, „2081″ porusza kwestie rozwoju technologicznego, systemów sterowania i sieci danych, polityki i geopolityki, gospodarki i stylów pracy, ekologii, sztuki oraz transhumanizmu, również w ujęciu medycyny i genetyki. Zdjęcia obfitują w ciekawostki ze świata nauki. Clou projektu jest wpływ współczesnych technologii i szerzej rozumianych kierunków rozwoju cywilizacji i kultury na człowieka: myślenie, komunikację, relacje, dorastanie, samopoczucie oraz wyznawane wartości. To przyczynek do dyskusji, alarm, lecz jednocześnie pozbawiona histerii kontemplacja. Fotografiom towarzyszy tekst oraz prezentowany w sali kinowej film.

Oto kalendarium wydarzeń:

► WERNISAŻ ◄
20 kwietnia, 19:30
╔ Galeria Sala z Widokiem, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków
Oficjalne otwarcie wystawy, w tym projekcja filmu w sali kinowej, rozdanie upominków osobom związanym z wystawą

► OPROWADZANIE W RAMACH KRAKERSA ◄
21-22 kwietnia, 11:00-20:00
╔ Galeria Sala z Widokiem, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków
Oprowadzanie po wystawie – autorka jest na miejscu, by przybliżyć gościom kulisy i szczegóły projektu oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania

► WYSTAWA OTWARTA ◄
23-26 kwietnia, 9:00-21:00
╔ Galeria Sala z Widokiem, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków
Można na spokojnie obejrzeć prace, a wieczorami porozmawiać z autorką

► FINISAŻ ◄
27 kwietnia, 18:00
╔ Galeria Sala z Widokiem, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków
Spotkanie autorskie, projekcja filmu w sali kinowej, wspólne tworzenie fragmentów zdjęć na wielkim ekranie, opowieść o kulisach powstawania projektu, panel dyskusyjny oraz przejście na imprezę finisażową

► „2081 PARTY” ◄
27 kwietnia, 21:00
╔ Kawiarnia Teatralna, Plac Świętego Ducha 1, Kraków
Oficjalne wydarzenie: https://www.facebook.com/events/188701455253760
Występ KTLH live, będący muzyczną interpretacją projektu „2081” i performance’em dotyczącym przyszłości, DJe, dekoracje oraz specjalnie przygotowane na tę noc galaktyczne shoty

Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z projektem „2081“ jest bezpłatny.

Fotografie z wystawy można kupić. To wydruki pigmentowe na perłowym papierze Ilford Lustre, podklejone na dibond. Do każdej pracy dołączony jest certyfikat. Zdjęcie oraz certyfikat opatrzone są naklejkami holograficznymi.

Każdą pracę można również pamiątkowo zakupić w formie plakatu A3 lub pocztówki.

Przestawienie cyfr 1 i 8 nie jest przypadkowe. Przyjdź zobaczyć dlaczego. Serdecznie zapraszamy!

Aga Szuścik — doktorantka Łódzkiej Filmówki, absolwentka Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej (specjalizacja: Fotografia) oraz Komunikacji społecznej na Filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykładowczyni w Akademii Fotografii, prowadząca cyklicznie warsztaty w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Artystka wizualna, fotografka, filmowiec, retuszerka, graficzka, montażystka, kolorkorektorka, kuratorka, tekściarka. Specjalizuje się w postprodukcji obrazu fotograficznego oraz filmowego, realizuje krótkie formy filmowe oraz dzieła z pogranicza fotografii i innych dziedzin sztuki. Prace Agi Szuścik można było oglądać na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą, m.in. na Camerimage w Łodzi, na KinoLABie w warszawskim CSW, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na wystawach “Brzuch Atlasa” czy “Przestrzenie ujawnione” w Łodzi, na festiwalu lAbiRynT we Frankfurcie nad Odrą czy na festiwalu Alla Fiera dell’Est we Włoszech oraz w TVP Kultura. Ostatnio kuratorowała wystawę Kuby Stępnia “Mana”, a jej artykuł ukazał się w książce “Fotografia i szaleństwo” pod redakcją Tomasza Ferenca. Poza tym, Aga jest organizatorem eventów muzycznych, promujących niemainstreamową muzykę elektroniczną. Oprócz stałych cykli, od siedmiu lat organizuje DJland, festiwal charytatywny non-profit, promujący dobrą muzykę i pomagający chorym dzieciom. Kocha zwierzęta, a najmocniej swojego psa. Jest uczulona na jabłka i ludzi myślących, że to aparat robi zdjęcia, a komputer montuje filmy.

www.agaszuscik.com
https://www.facebook.com/agaszuscik

| ENG |

Picture the surface of the moon. Yes, the one you know from television and books. Now, put a housing estate on it. Visualize yourself with a giant 3D printer that prints residential buildings from materials available on-site. Sounds like a fairy tale? At the University of California, at this moment, in 2018, this solution is being developed. What will happen in 2081? How modern technologies will affect our everyday life? What shape will humanity take? The photographic and film project “2081” by Aga Szuścik is boldly answering these questions. The exhibition, which is Aga’s doctoral thesis at the Łódź Film School, takes place as part of the Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

Project “2081” is a vision of the world, which will come forth in 63 years. However, the scenes depicted in the fifteen photographs are far from the unreal, hyperbolic vision of courageous science-fiction. Each image is a futurological creation, based on a thorough scientific study. Under the pretext of more or less important situations in family and professional life, “2081” raises the issues of technological advancement, control systems and data networks, politics and geopolitics, economy and work styles, ecology, art and transhumanism, also in terms of medicine and genetics. Pictures abound in curiosities from the world of science. The project is mainly influenced by modern technologies and broadly understood directions of development of civilization and culture on human and humanity, thinking, communication, relationships, growing up, state of being and values. It is a contribution to the discussion, an alarm, but also non-hysterical contemplation. Photographs are accompanied by a text and a film presented in the cinema hall.

Here is the calendar of the events:

► VERNISSAGE ◄
20th of April, 07:30 p.m.
╔ Sala z Widokiem gallery, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Cracow
The official opening of the exhibition, including the screening of the movie in the cinema hall and handing out gifts to people connected with the exhibition.

► TOURING WITHIN KRAKERS PROJECT ◄
21st-22nd of April, 11:00 a.m. – 08:00 p.m.
╔ Sala z Widokiem gallery, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Cracow
Guided tour of the exhibition – the author is on site to familiarize visitors with behind the scenes and details of the project and answer all of the questions.

► OPENED EXHIBITION ◄
23rd-26th of April, 09:00 a.m. – 09:00 p.m.
╔ Sala z Widokiem gallery, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Cracow
This is the time to enjoy works comfortably and to talk to the author in the evenings.

► CLOSING DAY ◄
27th of April, 06:00 p.m.
╔ Sala z Widokiem gallery, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Cracow
Meeting with the author, projection of the film in the cinema hall, joint creation of fragments of photos on the big screen, behind the scenes story of the creation of the project, discussion panel and closing event.

► “2081 PARTY” ◄
27th of April, 09:00 p.m.
╔ Kawiarnia Teatralna, Plac Świętego Ducha 1, Cracow
Official event: https://www.facebook.com/events/188701455253760
KTLH live performance, which is a musical interpretation of the project “2081” and a performance about the future, DJs, decorations and specially prepared for this night galactic shots

All of the events connected with project “2081” are admission free.

Photographs from the exhibition are available for sale. These are pigment prints on Ilford Luster pearl paper, glued to dibond. A certificate is attached to every work. The photo and the certificate are labelled with holographic stickers

Each work can also be purchased in the form of a poster (A3) or a postcard.

Castling of numbers 1 and 8 is not a coincidence. Come and see why. You are welcome to visit us!

Aga Szuścik – a PhD student at the Łódź Film School, a graduate of the Lodz Film School’s Department of Cinematography (specialization: Photography) and Social Communication at the Polish Studies Department of the Uniwersytet Śląski in Katowice. Lecturer at the Akademia Fotografii, who regularly conducts workshops as part of the Miesiąc Fotografii in Cracow. Visual artist, photographer, filmmaker, retoucher, graphic designer, editor, colour corrector, curator, and writer. She specializes in post-production of photographic and film image, realizes short film forms and works from the borderline of photography and other fields of art. The works of Aga Szuścik could be seen at individual and collective exhibitions in Poland and abroad, including, among others, at Camerimage in Łódź, at KinoLABie in the Warsaw CCA, at the Polish Feature Film Festival in Gdynia, at the Dwa Brzegi festival in Kazimierz Dolny on the Vistula River, at the “Brzuch Atlasa” and “Przestrzenie ujawnione” exhibitions in Łódź, at the lAbiRynT festival in Frankfurt on the Oder or at the Alla Fiera dell’Est festival in Italy and at TVP Kultura. Recently, she was the curator of the exhibition made by Kuba Stepien “Mana”, and her article appeared in the book “Fotografia i szaleństwo” edited by Tomasz Ferenc. What’s more, Aga organizes music events that promote non-mainstream electronic music. In addition to regular series, for seven years she has been organizing DJland, a non-profit charity festival promoting good music and helping sick children. She loves animals but not as much as her dog. She is allergic to apples and people thinking that the camera takes pictures and the computer assembles films.

www.agaszuscik.com
https://www.facebook.com/agaszuscik