Przetargi – archiwum

Konkurs na podnajem lokalu użytkowego z dnia 22.01.2016 (powtórzenie)

Śródmiejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul.. Mikołajskiej 2, 31-027 Kraków zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest podnajem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie, składającego się z sali klubowej o pow. 54,80 m2, sali restauracyjnej o pow. 86,32 m2, pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 55 m2 , łącznej powierzchni 196,12 m2..

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie chęci swojego udziału w konkursie pod numerem telefonu 12 422-08-14 lub 12 422-19-55, ewentualnie osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Mikołajskiej 2 w godz. 8.00-16.00 do dnia 01.02.2016 r. do godz. 15.30.

 

Dodatkowe informacje i dokumenty uzyskać osobiście można w siedzibie ŚOK lub na stronie internetowej www.lamelli.com.pl, mailem: izanizialek@lamelli.com.pl

warunki konkursu, wzór umowy załącznik nr 1, załącznik nr 2

 

W konkursie o podnajem lokalu użytkowego przy ul. Szczepańskiej wpłynęła 1 oferta, w tym 1 oferta ważna. Wyłoniony podnajemca to: ZAG Tomasz Jenner ul. Czysta 16, 31-121 Kraków

 


Śródmiejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul.. Mikołajskiej 2, 31-027 Kraków

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest podnajem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie,

składającego się z sali klubowej o pow. 54,80 m2,

sali restauracyjnej o pow. 86,32 m2,

pomieszczeń gospodarczych o pow. ok. 55 m2 ,

łącznej powierzchni 196,12 m2..

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zgłoszenie chęci swojego udziału w konkursie pod numerem telefonu 12 422-08-14 lub 12 422-19-55, ewentualnie osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Mikołajskiej 2 w godz. 8.00-16.00 do dnia 12.01.2016 r. do godz. 15.30.

 

Dodatkowe informacje i dokumenty uzyskać osobiście można w siedzibie ŚOK lub na stronie internetowej www.lamelli.com.pl, mailem: izanizialek@lamelli.com.pl

warunki konkursu, wzór umowy załącznik nr 1, załącznik nr 2

 

W postępowaniu konkursowym na podnajem lokalu użytkowego przy ul. Szczepańskiej 1 w

Krakowie zostały złożone 3 oferty, w tym 2 oferty ważne. Konkurs wygrała firma ZAG

Tomasz Jenner, ul. Czysta 16, 31-121 Kraków

 

Informujemy, że w związku z zastrzeżeniami jednego z uczestników konkursu na podnajem lokalu gastronomicznego przy ul. Szczepańskiej 1, zgodnie z pkt II.8 warunków konkursu, unieważniamy postępowanie.

 

 


 

 

Kraków: Druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego Kraków (9 kolejnych wydań)
Numer ogłoszenia: 17362 – 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Śródmiejski Ośrodek Kultury , ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 08 14; 422 19 55, faks 12 431 19 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lamelli.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego Kraków (9 kolejnych wydań).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego Kraków (9 kolejnych wydań). 2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy o następujących parametrach wydawniczych: nakład 2200 egzemplarzy, format A4 (210 x 297 mm), papier (środek): kreda mat LWC, 80 g, papier (okładka): kreda błysk 170 g, objętość: 96 stron + 4 strony okładki, kolorystyka 4+4 (CMYK), oprawa klejona. 3. Miesięcznik posiada nr ISSN 1733-0459. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.97.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, t.j. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na druku czasopisma kolorowego o objętości nie mniejszej niż 64 strony

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca zobowiązany jest wskazać usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Materiały do wydruku próbnego

Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Druk ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” (9 wydań), za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Drukarnia Top Druk Zelkowski Ryszard z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 151a, 18-400 Łomża.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta jest prawidłowa i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiam informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz punktacji łącznej wraz ze streszczeniem oceny ofert:

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (PLN)

Liczba punktów pomocniczych w kryterium jakości przedstawionego wydruku

Punktacja

Kryterium I

Kryterium II

Razem

1. Libra PrintDaniel Puławski

Al. Legionów 114 B

18-400 Łomża

82 522,80

Oferta odrzucona

2. Zakład Poligraficzny TechgrafUl. Podzwierzyniec 25

37-100 Łańcut

73 710,00

Wykonawca wykluczony

3. Legra Sp. z o.o.Ul. Albatrosów 10C

30-716 Kraków

92 515,50

32,33

53,93

22,45

76,39

4. Drukarnia Kolejowa KrakówSpółka z o.o.

Ul. Forteczna 2A

32-086 Węgrzce

83 160,00

31,67

60,00

21,99

81,99

5. Business Point Sp. z o.o.Ul. Erazma Ciołka 11A/302

01-402 Warszawa

10348,80

Oferta odrzucona

6. Drukarnia Top DrukZelkowski Ryszard

Ul. Nowogrodzka 151a

18-400 Łomża

66 528,00

36,00

75,00

25,00

100,00

7. Zakład PoligraficznyAntoni Frąckowiak

Ul. Unii Lubelskiej 3

61-249 Poznań

79 417,80

30,67

62,83

21,30

84,12

8. Centrum Usług DrukarskichHenryk Miler

Ul. Ks. Szymały 11

41-709 Ruda Śląska

94 311,00

32,67

52,91

22,69

75,59

9. Edit Sp. z o.o.Ul. Inwalidów Wojennych 14

05-400 Otwock

73 710,00

Wykonawca wykluczony

10. “Pasaż” Sp. z o.o.Ul. Rydlówka 24

30-363 Kraków

75 600,00

35,00

66,00

24,31

90,31

11. HeldrukHelena Rąbalska

Ul. Partyzantów 3 b

82-200 Malbork

82 170,00

29,67

60,72

20,60

81,32

12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “ZAPOL”Dmochowski, Sobczyk Sp. j.

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin

133 897,05

35,67

37,26

24,77

62,03

13. Alnus Sp. z o.o.Ul. Wróblowicka 63

30-698 Kraków

102 900,00

33,00

48,49

22,92

71,41

14. Drukarnia ArchidiecezjalnaUl. Wita Stwosza 11

40-042 Katowice

96 673,50

32,67

51,61

22,69

74,30